Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Cliënt (ook te lezen als patiënt): natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.

Dieet: voeding op medische indicatie.

Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.

Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

 1. De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.
 2. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering. De diëtist kan de cliënt zowel op persoonlijke basis (zonder verwijzing van een arts of specialist) als op basis van een formele verwijzing door de (huis)arts behandelen. Indien er sprake is van dieetadvisering wijst de diëtist de patiënt op de benodigde verwijzing van de (huis)arts.
 3. De cliënt op persoonlijke basis (zonder verwijzing van een arts of specialist) naar de diëtist met vragen over voeding en diëten. De diëtist besluit of behandeling de zinvol en veilig is voor een cliënt doordat de diëtist screent op zogenaamde rode vlaggen: symptomen van ziekten of aandoeningen die buiten het domein van de diëtist vallen. Bij een rode vlag adviseert de diëtist de cliënt om eerst contact op te nemen met de huisarts.
 4. De diëtist informeert de cliënt of de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten. De werkelijk bestede tijd bestaat uit de tijd bij aanwezigheid van de cliënt. De tarieven voor dieet- of voedingsadvisering zijn vrij van BTW. De huidige tarieven per 15 minuten zijn te vinden op de website van de diëtistenpraktijk (onder de naam 2FB-Bezoek aan de diëtist) en zijn vindbaar in de praktijkruimte. De diëtistenpraktijk behoudt zich het recht om de tarieven op ieder moment te wijzigen.
 5. Vanwege wetswijziging wordt vanaf 2019, zowel uitwerking gesprek en maken rapportage gedaan tijdens dieetconsult van de cliënt. Huisbezoeken, telefonische consulten en uitwerken dieetbehandelplan worden apart gedeclareerd (in eenheden van 15 minuten).
 6. Declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks ingediend bij alle zorgverzekeraars via VECOZO tot een maximum van 3 behandeluren per jaar, behalve indien de cliënt onder ‘ketenzorg’ valt. Dieetadvisering wordt vergoed uit het basispakket en met aanspraak (restant) eigen risico. Indien de cliënt een aanvullende verzekering heeft waarin dieetadvisering uitgebreider wordt vergoed, kunnen meer behandeluren rechtstreeks gedeclareerd worden. De diëtistenpraktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Bij overschrijding van het maximum aantal behandeluren wordt de rekening naar de cliënt gestuurd.
 7. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. De diëtist kan de dieetbehandeling beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 9. De cliënt kan te allen tijde de dieetbehandeling beëindigen, mits de diëtist 2 werkdagen voor een gemaakte afspraak hiervan telefonisch op de hoogte is gesteld.
 10. Wanneer de cliënt is verhinderd voor een afspraak dient hij/zij deze uiterlijk 2 werkdagen van tevoren telefonisch of per SMS naar de behandelende diëtist af te zeggen (niet per mail).
 11. Indien de cliënt niet op de afspraak verschijnt of binnen 2 werkdagen afzegt, ontvangt de cliënt een rekening voor de ingeplande afspraak. Als uitzondering geldt overmacht zoals ziekte.
 12. De artikelen 4 tot en met 12 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een cliënt gedeclareerde bedragen dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt ontvangt van daarvan een betalingsherinnering.
 3. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, stuurt de diëtistenpraktijk een 2e betalingsherinnering.
 4. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering heeft betaald, is de diëtistenpraktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Vanaf dat moment is hij / zij de diëtistenpraktijk buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is, zie http://www.buitengerechtelijke-kosten.nl/.
 5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt.
 6. Bij betalingsachterstand is de diëtistenpraktijk gerechtigd om verder dieetbehandeling stop te zetten.
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 8. Klachten over betaling en/of behandeling die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij de Klachtenloket Paramedici. De betalingsverplichting wordt hierdoor niet opgeschort.
 9. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtistenpraktijk.

Privacy

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching hecht veel waarde aan uw privacy. U lees hier meer over op de website http://www.hetdieetadvies.nl/contact/privacyverklaring/