Privacyverklaring

Privacyverklaring

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching, gevestigd aan Randweg 47 2225 PJ Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching wordt per 1 mei 2022 overgenomen door Diëtistenpraktijk Eetvitaal. Dezelfde diëtisten blijven hier werken, dus voor u veranderd er niets.

Contactgegevens:

http://www.hetdieetadvies.nl/

Randweg 47

2225 PJ Katwijk

0612865595

S. van der Marel-Sluijter is de Functionaris Gegevensbescherming van 2FeelBetter Dieetadvies & Coaching. Zij is te bereiken via sigrid@hetdieetadvies.nl.

Toestemming

Door je in te schrijven bij de praktijk, ga je akkoord met de manier waarop de praktijk je gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons softwaresysteem (cliëntendossier):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons mailsysteem om nieuwsbrieven via mail te versturen:

 • Voor- en achternaam
 • Eventueel Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarom is dat nodig?

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching heeft jouw persoonsgegevens nodig voor

 • Het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
 • Het financieel afhandelen van de behandeling.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras (via opgeslagen identiteitskaart indien van toepassing)
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetdieetadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 15 jaar. De bewaartermijn is in principe 15 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, kan je ons dat laten weten.

Delen met anderen

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 2FeelBetter Dieetadvies & Coaching wordt overgenomen door Diëtistenpraktijk Eetvitaal waarbij nodig is dat je persoonsgegevens zoals die opgeslagen zijn in het digitale dossier, worden overgedragen. De persoonsgegevens blijven bij dezelfde medewerkers/diëtisten dus voor jou veranderd er niets, behalve dat je dossier onder een andere praktijknaam valt.

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of bezwaar te maken dat uw gegevens worden overgedragen naar Dietistenpraktijk Eetvitaal.

Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 2FeelBetter Dieetadvies & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname of voor aanvraag dieetvoeding bij de apotheek).

De praktijk werkt samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en psychologen welke deel uit maken van het behandelteam. Dit geldt met name maar niet alleen voor chronische ziekten zoals diabetes (suikerziekte) astma en COPD, hart- en vaatziekten en bij complexe ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In dat kader worden medische gegevens met hen gedeeld ter bevordering van uw behandeling

De plichten van de praktijk

 • Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Geautomatiseerde besluitvorming

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 2FeelBetter Dieetadvies Coaching) tussen zit. 2FeelBetter Dieetadvies & Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten:

 • EVRY, beveiligd sofwaresysteem waar cliëntgegevens bewaard worden
 • Autoresponders (Mailchimp, Active Campaign) voor versturen informatie over de praktijk, over dieetadvies, tips over gezondheid

Gebruik van persoonsgegevens (nieuwsbrieven)

Onze praktijk kan je persoonsgegevens (naam en mailadres) gebruiken om je via een digitale nieuwsbrief te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten of aanbiedingen die interessant kunnen zijn. Als je deze informatie niet meer wilt ontvangen, of je wilt niet dat wij je gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt, kan je je kosteloos afmelden door uit te schrijven via de link onderaan de digitale nieuwsbrief je kan contact op te nemen met onze praktijk via info@hetdieetadvies.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele cookies (Google Analytics) en marketing cookies (Facebook Pixels) om de zorgverlening en website te verbeteren en bijvoorbeeld om je gebruikersnaam te onthouden voor je volgend bezoek aan deze website. Wanneer je naar de website gaat, wordt dit m.b.v. een cookie onthouden. Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op de harde schijf van je computer worden bewaard. Je kan cookies uitzetten in je webbrowser. Als je cookies uitzet, heeft dat tot gevolg dat je gebruikersnaam niet onthouden wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 2FeelBetter Dieetadvies & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetdieetadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetdieetadvies.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kan je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.